Print
Hits: 1828

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego w Zborowie.

Ogłoszenie o naborze.pdf

Załącznik 1 -  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.pdf
Załącznik 2 -  Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.pdf
Załącznik 3 -  Oświadczenie o niekaralności.pdf
Załącznik 4 -  Zgoda na przetwarzanie danych.pdf
Załącznik 5 -  Kwestionariusz osobowy.pdf