Print
Hits: 541

Oznaczenie Graficzne Projektu

W dniu 8 września 2020 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Buskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem oraz zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Przewidziane w projekcie działania są odpowiedzią na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Wysokość przyznanego wsparcia finansowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie opiewa na kwotę 441 359,46 zł..

W ramach grantu przewiduje się następujące działania:

1. Wypłata dodatku do wynagrodzenia pracowników w związku ze zwiększonym obciążeniem pracą wynikającym z wprowadzenia dodatkowych procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

2. Zakup i trzykrotne przeprowadzenie testów na COVID-19 dla pracowników.

3. Zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej zarówno dla pracowników jak i mieszkańców.

4.  Usługę miejsc wytchnieniowych dla pracowników w przypadku konieczności zmiany organizacji pracy związanej z epidemią poprzez zakup usługi hotelowej dla pracowników w celu odizolowania ich od rodzin.

5.  Miejsca kwarantanny dla podopiecznych.

6.  Przygotowanie miejsca wypoczynku oraz wyżywienia w obrębie placówki w przypadku zmiany organizacji pracy poprzez wydzielenie jednego pomieszczenia dla pracowników – zakup tapczanów, pościeli, zagwarantowanie całodziennego wyżywienia.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej w okresie do 31 października 2020 roku.