Print
Hits: 458

W dniu 31 marca 2021 r., pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Buskim została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER,

Projekt ma na celu wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.

Wysokość przyznanego wsparcia finansowego dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie opiewa na kwotę 81 639,00 zł..

W ramach grantu przewiduje się następujące działania:

1. Wypłata dodatku do wynagrodzenia pracowników w związku ze zwiększonym obciążeniem pracą wynikającym z wprowadzenia dodatkowych procedur zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

2. Zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej zarówno dla pracowników jak i mieszkańców.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej w okresie do 31 maja 2021 roku.