Print
Hits: 438

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

 

działając na podstawie przepisów:

1.  Art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź. zm.),

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 poz. 2213).

3. Załącznika do Uchwały Nr XIX/180/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 września 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu buskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony,

4. Uchwały Nr 691/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku  w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości.

 

o g ł a s z a 

I  przetarg ustny nieograniczony

 

Na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w gminie Solec-Zdrój w obrębie wsi Zborów stanowiącej własność Powiatu Buskiego, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

I. Działki przeznaczone do dzierżawy:

1. część działki Nr 1.581/12:

a) położenie nieruchomości – obręb 0017 Zborów, gmina Solec – Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie,

b) powierzchnia przeznaczona do dzierżawy - 2,6200 ha,

c) opis nieruchomości – grunt orny  RIVb

2. działkę Nr 1.581/4. 

a) położenie nieruchomości – obręb 0017 Zborów, gmina Solec – Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie,

b) powierzchnia przeznaczona do dzierżawy - 0,6900 ha,

c) opis nieruchomości – sad  S-RV - sad owocowy w którym rosną jabłonie i grusze (nasadzenia z roku 1974)

Numer księgi wieczystej: KI1B/000043377/3

 

 

Więcej informacji pod linkiem: https://dpszborow2.bip.gov.pl/ogloszenia-dotyczace-nieruchomosci/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-gruntow.html