Print

O miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie mogą ubiegać się osoby, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i wsparcia. Do placówki przyjmowane są osoby niepełnosprawne intelektualnie, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego.


1. Główne punkty  procedury umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie to:

2. Odpłatność za Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

a) Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

b) Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w placówce ustala Starosta Buski i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

c) Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej , jeżeli dochód jest wyższy niż  300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,

- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. Nr 1876),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734).